Меню
Остання редакція: 17 жовтня 2023

ОПП «Комп’ютерні науки» (бакалавр)

ОПП "Комп’ютерні науки"  2021

ОПП "Комп’ютерні науки"  2020 Рецензія 1 Рецензія 2 Робочі програми-2020 Силабуси-2020

ОПП "Комп’ютерні науки"  2019 Рецензія 1 Рецензія 2 Відгук

ОПП "Комп’ютерні науки"  2018

ОПП "Комп’ютерні науки"  2017

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (бакалавр)

Спеціальність 122 "Комп’ютерні науки"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з комп’ютерних наук

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

У професійній підготовці спеціалістів в галузі інформаційних технологій Уманський національний університет садівництва (УНУС) прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні висококваліфікованих фахівців.

Завдання бакалаврської програми полягає у підготовці фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності у науково-дослідних і виробничих організаціях.

Основний фокус програми підготовки сконцентрований на формування та розвиток професійної компетентності для здійснення діяльності у галузі інформаційних технологій з урахуванням сучасних вимог. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі комп’ютерної графіки, системного аналізу, моделювання інформаційних систем, керування базами даних, проектування складних об’єктів і систем, управління ІТ-проектами, захисту комп’ютерної інформації, архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Ключові результати навчання

1. Загальні компетентності

ЗК1     Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2     Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3     Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4     Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5     Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6     Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8     Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК9     Здатність працювати в команді.

ЗК10   Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11   Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК12   Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК13   Здатність діяти на основі етичних міркувань.

ЗК14   Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК15   Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

CК1    Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування

CК2    Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.

CК3    Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

CК4    Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач

CК5    Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

CК6    Здатність до системного мислення, застосування  методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

CК7    Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

CК8    Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

CК9    Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

CК10  Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.

CК11  Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач

CК12  Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.

CК13  Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.

CК14  Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

CК15  Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

CК16  Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

CК17  Здатність реалізовувати автоматизовані моделі, які дозволяють аналізувати та структурувати багатовимірні дані і їх подальше використання при розв’язанні прикладних задач.

3. Програмні результати навчання

ПР1     Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПР2     Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.

ПР3     Використовувати знання закономірностей  випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПР4     Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

ПР5     Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.

ПР6     Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

ПР7     Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПР8     Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.

ПР9     Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.

ПР10   Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.

ПР11   Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПР12   Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

ПР13   Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення

ПР14   Зберігати конфіденційність, цілісність і доступність інформації, забезпечувати автентичність, відстежуваність і надійність інформації в умовах неповноти та невизначеність вихідних даних, багатокритеріальність професійних задач.

ПР15   Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

ПР16   Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності  вихідних даних.

ПР17   Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.

ПР18   Застосовувати сучасні методи та технології аналізу багатовимірних даних при розв’язуванні прикладних задач

ПР19   Уміння вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового спілкування, примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку, ведення безпечного та здорового способу життя.

Професійні профілі випускників з прикладами

Фахівець базового рівня з комп’ютерних наук  здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України:

Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2131.2 Адміністратор бази даних

Адміністратор даних

Адміністратор доступу

Адміністратор системи

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

2132.2 Інженер-програміст

Програміст (база даних)

Програміст прикладний

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів

3121 Фахівець з інформаційних технологій

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" має можливість навчання за програмами 7 рівня НРК України, 2 циклу FQ-EHEA та 7 рівня EQF LLL

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС

Положення про порядок створення та організацію роботи  екзаменаційної комісії в Уманському НУС

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішний захист кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Завідувач кафедри

Кандидат технічних наук, доцент Ліщук Роман Ігорович

Останні новини

Всі новини